2019 Varsity & Junior Varsity National Championships – Final Results 


2018 Varsity & Junior Varsity National Championships – Final Results 

2017 Varsity & Junior Varsity National Championships – Final Results

2016 Varsity & Junior Varsity National Championships – Final Results